Головна / Регламентуючі документи

Регламентуючі документи

Положення про відділ охорони здоров′я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради.

Посадова інструкція працівників відділу охорони здоров′я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради.
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
законами України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
Бюджетний Кодекс України.
Конституція України.
Закон України "Про боротьбу з корупцією".
Закон України "Про звернення громадян".
Цивільний Кодексу України (глава 6. Опіка та піклування).
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1228 "Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування".
Спільний наказ Державного комітету України у справах сім′ та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров′я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування".
Постава Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації".
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 667 "Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнанням таким, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів України".
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади".
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави".
Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради  від 29.12.2010 року № 208 "Про затвердження регламенту виконавчого комітету міської ради".
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань".
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV.
Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.
Закон України "Про здійснення державних закупівель" № 2289-УІ від 1.06.2010 року.
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
Спільний наказ МОЗ України та МП та СП України від 05.10.2005 року № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення".
Наказ МОЗ України від 23.02.2000 року № 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров′я".
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 року № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх створення та напрямів використання".
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року № 1314 "Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності".
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 року № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон".
Наказ Державного казначейства України від 25.05.2004 року № 89 "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету".
Наказ Державного казначейства України від 09.08.2004 року № 136 "Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України".
Спільний наказ Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999 року № 114 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ".
Наказ Державного казначейства України від 10.07.2000 року № 61 "Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ".
Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000 року № 68 "Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання".
Наказ Державного казначейства України від 06.10.2000 року № 100 "Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання".
Наказ Державного казначейства України від 26.12.2003 року № 242 "Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ".
Наказ Державного казначейства України від 17.07.2000 року № 64 "Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ".
Спільний наказ Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 року № 142/181 "Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ".
Спільний наказ Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.1997 року № 125/70 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання".
Наказ Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 року № 90 "Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ".
Наказ Державного казначейства України від 08.12.2000 року № 125 "Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ".
Наказ Державного казначейства України від 18.12.2000 року № 130 "Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання".
Наказ Державного казначейства України від 16.12.2002 року № 232 "Про затвердження Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".
Наказ Державного казначейства України від 24.07.2001 року № 126 "Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті".
Наказ Державного казначейства України від 08.05.2001 року № 73 "Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув".
Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".
Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 року № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон".
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 року № 640 "Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення".
Закон України "Про оренду державного та комунального майна".